1 . صفحه کابینت

صفحه کابینت

2. درب کابینت

درب کابینت

3 . بدنه کابینت

بدنه کابینت

4 . یراق آلات

یراق آلات

5 . تاج و لب چراق